عنوان : افسران جنگ نرم

توضیحات :

📺📵کانال افسران جنگ نرم📵📺 جنگی که بود ...راهی که هست...🔊 مطالب فرهنگی مذهبی سیاسی 🆔: @web7744

تعداد اعضا :

336

لینک کانال : web7744@