عنوان : عارفانه ها و عاشقانه ها

توضیحات :

قدمی مثبت با نگاه زیبا و امید بخش در مسیر وارستگی 👈❤ آگاهی * عشق * نور * برکت = وارستگی ❤👉 ...✅ نشر دهید تا سایرین از اگاهی و برکت جملات بهره ببرند.ــ

تعداد اعضا :

2

لینک کانال : varastegi@