عنوان : تربیت مسجدی

توضیحات :

کانال تربیت مسجدی محتوای آموزشی و فرهنگی مسجد و پایگاه و مدرسه را در اختیار فعالان فرهنگی به صورت روزانه قرار میدهد ارتباط با ادمین: @tarbiatemasjedi1

تعداد اعضا :

2178

لینک کانال : tarbiatemasjedi@