عنوان : تحليل آمارى با نرم افزارهاى spss, pls, lisrel

توضیحات :

تحليل آمارى تخصصى توسط دانشجويان دکترى مديريت بازرگانى @tahlil_pls مدير کانال: @amir_khp

تعداد اعضا :

22

لینک کانال : tahlil_pls@