عنوان : تفکر در اقتصاد

توضیحات :

چرا در اقتصاد تفکر می کنیم ؟ رهایی از فقر و تنگدستی تلاش در بخشش و گشاده دستی خردمندانه برخورداری از حداکثر امکانات وپرهیز از اسراف تبدیل و به جریان انداختن صحیح روزی و سرمایه ها تدبیر در پرهیز از خطوط قرمز در تجارت ( ربا ، رشوه و دروغ و کم فروشی و...)

تعداد اعضا :

167

لینک کانال : Tafakore_Eghtesadi@