عنوان : زیر گنبد کبود

توضیحات :

---------------------------------------------------------- زیر گنبد کبود شعر حکایت سخنان بزرگان مضامین عرفانی داستان های آموزنده مدیریت: @nopo11 -----------------------------------------------------------

تعداد اعضا :

631

لینک کانال : zgkabood@