عنوان : مدرسان شریف زرند

توضیحات :

نمایندگی زرند ۰۳۴۳۳۴۲۰۴۲۲ و ۰۹۳۰۱۳۰۵۱۰۰

تعداد اعضا :

10

لینک کانال : SharifeZarand@