عنوان : ✔پاسخ به مسائل شرعی

توضیحات :

💫سوالات خودراازیکی ازکارشناسان زیربپرسید 💫همراه باسوال نام مرجع تقلیدخودراذکرنمایید 💫سوال خصوصی درکانال منتشرنمی شود -----( کارشناسان )----- 💫سیدعلی هاشمی: @S_A_hashemi65 💫سیدحسن هاشمی: @S_H_hashemi69 💫شماره پیامکی ما: 📩 0921_8596554 📩

تعداد اعضا :

1237

لینک کانال : SH_E_pasokh@