عنوان : 📉📊📈 مدیریت نوین

توضیحات :

مدیریت و زندگی بهتر 📉📊📈 هفت شهر عشق را عطار گشت ما هنوز اندر خم یک کوچه ایم iran.mba2020@yahoo.com

تعداد اعضا :

28

لینک کانال : seven_step@