عنوان : مهندسی صنایع غذایی

توضیحات :

📂مطالب جدید،جامع و غیر تکراری 📂پاسخ به سوالات شما دانشجویان 📦جهت تبلیغ،تبادل و پاسخ به پرسش ها: @mbabakm @haditaki @pouria_s418

تعداد اعضا :

654

لینک کانال : sanayeghazaie@