عنوان : ساخت و تولید، صنایع ، جوش

توضیحات :

گروه مهندسان و دانشجویان صنایع ، جوش ، نانو ، ساخت و تولید

تعداد اعضا :

10

لینک کانال : sakhto_tolid@