عنوان : تست روانشناسی،نگرش مثبت 🍃

توضیحات :

🔶بزرگترین کانال طراحی تست روانشناسی 🔷کانالی برای آنها که متفاوت می اندیشند 🔸معرفی برنامه های کانال : @present_RT 🔹تعرفه تبلیغات : @Advertisement_RT ‌

تعداد اعضا :

105170

لینک کانال : Ravan_tests@