عنوان : روابط کار

توضیحات :

قانون کار ,بخشنامه ها و دستور العملهای مرتبط بی دریغ می اندیشیم که همه با هم در حوزه روابط کار و قانون کار بروز باشیم...

تعداد اعضا :

1965

لینک کانال : ravabetkar@