عنوان : ✨rasmedonya💕رسم دنیا✨

توضیحات :

* اینجا همه چی آزاده هم شعر داریم، هم عشقی داریم، هم شکست عشقی، هم ادبی، هم بی ادبی *شعبه و کانال دیگری هم نداریم*

تعداد اعضا :

78

لینک کانال : rasmedonya@