عنوان : صنایع و مدیریت qie.ir

توضیحات :

کتب،جزوات،فیلم ها،مقالات ارتباط با مدیران: @simaei @adel1109 ........................ تبلیغات و تبادل: @qie_admin ........................ qie.ir فروشگاه: www.qie-store.ir

تعداد اعضا :

30941

لینک کانال : qieSanaye@