عنوان : Parsine

توضیحات :

صفحه رسمی در اینیستا گرام @parsinenews و کانال اول و اصلی من در تلگرام

تعداد اعضا :

4769

لینک کانال : parsinenews@