عنوان : "مدیران ایران"

توضیحات :

مدیریت ، توسعه فردی و سازمانی ، موفقیت ، کارآفرینی www.modiriran.ir admin: @nedamafakheri

تعداد اعضا :

11148

لینک کانال : modiriran@