عنوان : کنفرانس ملی مدیریت ساخت و پروژه

توضیحات :

کانال رسمی کنفرانسهای ملی مدیریت ساخت و پروژه Conf.modiriatsakht.com Conferenc@modiriatsakht.com Admin:09301881996

تعداد اعضا :

552

لینک کانال : modiriatsakht@