عنوان : مدیریت زندگی

توضیحات :

ما زنده به آنیم که آرام نگیریم، موجیم که آسودگی ما عَدمِ ماست: https://telegram.me/joinchat/AjhmgTyEWRmz70tRmWvziw

تعداد اعضا :

362

لینک کانال : modiriatezendegi@