عنوان : حامیان مجتهدجوان دکترمجیدتلخابی

توضیحات :

مجتهدجوان جوان برتر کشور1389 دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی عضو هیئت علمی بین المللی المصطفی تدوین مقالات علمی متعدد

تعداد اعضا :

231

لینک کانال : majid_talkhabi@