عنوان : هزاروهشتصدشهید استان کهگیلویه وبویراحمد

توضیحات :

کانال تخصصی 1800شهید استان کهگیلویه و بویر احمد

تعداد اعضا :

95

لینک کانال : kohgiluyeboyrahmad1800shahid@