عنوان : کتابدونی

توضیحات :

@ketabdoni برای تبادل و همکاری با مجموعه کتابدونی @alice_sebold برای ارسال شعر و داستان

تعداد اعضا :

28767

لینک کانال : ketabdooni@