عنوان : ☕️کافه خیال من☕️

توضیحات :

☕️يه قهوه تلخ.. ☕️يه كافهء شلوغ... 🍰يه شعر شيرين.... ارمغانيست كه در ☕️ كافه خیال من ☕️ احساستان را مينوازد💞 🎁ابیات 🎁اشعار 🎁نویسندگان و شعرا ایران Admin: @k000sha

تعداد اعضا :

18233

لینک کانال : kafekhiyal@