عنوان : جوک فارسی

توضیحات :

〽️ بزرگترین کانال جوک تلگرام 〽️ ‌ تعرفه تبلیغات 👉 @adsJF ‌‌ ‌‌ ‌‌ ‌‌ ‌‌ ‌‌ ‌‌ ‌‌ ‌‌ ‌‌ ‌‌ ‌‌ ‌‌ ‌‌ ‌‌‌ ‌‌ ‌‌

تعداد اعضا :

537097

لینک کانال : jokefarsiii@