عنوان : Joke farsii

توضیحات :

تنها کانال رسمی انجمن جوک ایران. انجمن جوک ایران، اولین انجمن جوک ایران است که در سال هزار و دویست و هشتاد و پنج خورشیدی. طنز واقعی بدون توهین به قومیتها و خانواده به کانال اصلی جوکفارسی بپیوندید

تعداد اعضا :

442

لینک کانال : jokefarsii@