عنوان : پایگاه خلبانی شخصی ایرانIPP

توضیحات :

💢کانال تخصصی مطالب علمی و مباحث کاربردی پروازوخلبانی

تعداد اعضا :

1589

لینک کانال : IranPrivatePiloting@