عنوان : IRAN BME CHANNEL

توضیحات :

کانال رسمی مهندسی پزشکی ایران اولین و بزرگترین کانال تخصصی مهندسی پزشکی Founder/CEO: Armin Maghsudloo 🆔 @iranbme 🌐 www.iranbme.ir ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ .

تعداد اعضا :

5296

لینک کانال : IranBmeChannel@