عنوان : دانش ( science )

توضیحات :

کانالی برای اشاعه دانش روز و افزایش آگاهی جامعه ● تماس با ما: ■ @call_sci

تعداد اعضا :

9935

لینک کانال : iran_science@