عنوان : سرزمین اختراعات و نوآوری

توضیحات :

واحد رسانه و ارتباطات صنایع دانش بنیان صنام سهند مدیریت : @sanamsahandmedia #LeaveChannel

تعداد اعضا :

5065

لینک کانال : inventionland@