عنوان : ڪانال لحظاتے باخدا «عڪس نوشتۀ مذهبے»

توضیحات :

@entezarzohoor 👈خدمتگزار کانال 💦خوشابحال کسیکه درروزرستاخیز زیرهرگناهش یک استغفارنوشته باشند.

تعداد اعضا :

398

لینک کانال : image_mazhabi@