عنوان : آکادمی آیفا - مهندسی صنایع فارسی

توضیحات :

آموزش تخصصی دانش مهندسی صنایع و مدیریت وبسایت: www.iefa.ir ارتباط با ادمین: @siamak_navaei

تعداد اعضا :

1614

لینک کانال : iefa_academy@