عنوان : 🌺 کانال گذر تاریخ 🌺

توضیحات :

منم فرزند کوروش خون ايرانی به رگ دارم منم ايرانی آزاده فرزند خشايارم من از پستی من از زاری من از خواری گريزانم منم دل بس

تعداد اعضا :

1692

لینک کانال : gozaretarikh@