عنوان : Civil Engineering

توضیحات :

مطالب این کانال برای دانشجویان و مهندسین عمران و معماری ارائه شده است. ارتباط با مدیر: @mgoodarzy

تعداد اعضا :

150

لینک کانال : goudarzym@