عنوان : قند

توضیحات :

خلاصه و نکاتی از تکنولوژی تولید شکر

تعداد اعضا :

70

لینک کانال : Fundamentalsofsugar@