عنوان : @farhangiranian ادب و اخلاق

توضیحات :

فرهنگ و ادبیات(شعر، متن، دیالوگ فیلم، قطعه ای از کتاب، حکمت،....)

تعداد اعضا :

31

لینک کانال : farhangiranian@