عنوان : زبان انگلیسی کنکور مثل قند

توضیحات :

کانال رسمی استاد جواد علیزاده ما فقط به عدد صد در درس زبان انگلیسی فکر میکنیم " با من همراه باشید "

تعداد اعضا :

12814

لینک کانال : English_Master@