عنوان : Dr. Farhang holakouee

توضیحات :

مطالب روانشناسی و جامعه شناسی و تربیت کودکان و نوجوانان و مسایل خانوادگی ، برگرفته از برنامه های دکتر هلاکویی. این کانال توسط دکتر هلاکویی اداره نمی شود.

تعداد اعضا :

123

لینک کانال : drholakoue@