عنوان : كلينيك دندانپزشكي تبريز

توضیحات :

اولين مركز دندانپزشكى تحت بيهوشى در شمالغرب كشور تبريز- خيابان ١٧ شهريور- بعد از تقاطع طالقانى - روبروى بانك پاسارگاد ٠٤١٣٥٥٧٢٣٢٣

تعداد اعضا :

1682

لینک کانال : tabrizdentalclinicold@