عنوان : کامپیوتری ها

توضیحات :

اساتید و دانشجوهای کامپیوتر Admin: @ehsanahmadi81 تبلیغ همزمان فوق العاده در @itfarsi 61k @computeriha 8k

تعداد اعضا :

9853

لینک کانال : computeriha@