عنوان : کلینیک تخصصی مدیریت

توضیحات :

آدرس اینترنتی: www.clinicmanagment.com ارتباط با ادمین: @ManagmentProfessionalClinic دکتر حجت اله مرادی پردنجانی

تعداد اعضا :

228

لینک کانال : clinicmanagment@