عنوان : دانشكده چريك سايبري

توضیحات :

مطالب و تصاوير و كليپ ها از منابع آشكار📺رسانه اي تهيه شده اين كانال ،وابسته به هيچ نهاد دولتي و يا ارگان نظامي نيست

تعداد اعضا :

14035

لینک کانال : cherikcyber@