عنوان : مديريت كسب و كار

توضیحات :

نکات و خدمات مدیریتی و آموزشی و تجارت و بازرگانی در حوزه کسب و کار ارتباط با أدمين : @samanfarajpour

تعداد اعضا :

2493

لینک کانال : business2020@