عنوان : بمب انرژي

توضیحات :

از سال جديد، هر شنبه، هفته ي خود را با يك ويديو انگيزشي آغاز كنيد. در اين كانال ويدئوهاي زيرنويس شده جهت ايجاد انگيزه و تغيير مسير زندگي و دستيابي به اهداف ارسال خواهد شد.

تعداد اعضا :

45

لینک کانال : bombeenerjy@