عنوان : استخدام در مشهد

توضیحات :

تماس با كانال استخدام در مشهد، اعلام فرصت های شغلی و پيشنهاد و انتقاد: @daneshbonyan

تعداد اعضا :

12102

لینک کانال : BazarKar@