عنوان : پایگاه بسیج تلگرام

توضیحات :

@hamediri :ارسال مطلب تبادل نداریم! پایگاه ما در اینستا Instagram.com/_u/basijtv مرجع ثبت کانال های ارزشی: goo.gl/nmwseL

تعداد اعضا :

9655

لینک کانال : basijtv@