عنوان : بسیج هنرمندان استان قزوین

توضیحات :

فرهنگی□هنری□خبری🔸🔸🔸🔸ادمین گروه⬇ @Mr_Haqiqat59

تعداد اعضا :

153

لینک کانال : BasijHonarmandanQazvin@