عنوان : BankTalk 💬 بانکتاک

توضیحات :

دانش پولی و مالی براي همه تماس با ادمين: @ashtari

تعداد اعضا :

347

لینک کانال : BankTalks@