عنوان : Awesome Russia

توضیحات :

کانال روسیه شگفت انگیز 👈 تاریخ ،فرهنگ ،هنر و هر آنچه که به روسیه مربوط است .

تعداد اعضا :

704

لینک کانال : awsomerussia@