عنوان : انجمن فیزیک دانان جوان

توضیحات :

انجمن فیزیک دانان جوان کانالی برای مشتاقان فیزیک @mobin2w2

تعداد اعضا :

3302

لینک کانال : anjomanfizic@