عنوان : حوزه علمیه علوی-قم

توضیحات :

اطلاع رسانی اخبار و مراسمات حوزه علمیه علوی-قم انتقادات و پیشنهادات: @maghar707

تعداد اعضا :

113

لینک کانال : alavi_qom@